Válogatás 2022
Válogatás 2020
eb.hu
< vissza

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

A Pályázattal kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező (azaz a Magyar Telekom Nyrt.) minősül adatkezelőnek. A Pályázattal kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen Szabályzat rendelkezései szerint kerül sor. Az adatkezelő a Pályázat során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célokra kezeli.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt személyes adatok köre

Az adatkezelés időtartama

A Pályázatban való részvétel regisztrálása, a részvételi feltételek ellenőrzése, a Pályázat lebonyolítása.

A résztvevők hozzájárulása Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Név

Telefonszám

E-mail cím

A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek (a regisztráció törlésével a Pályázatban való részvétel egyidejűleg automatikusan megszűnik).

A személyes adatok a Pályázat lezárását követő 3 hónapon belül törlésre kerülnek.

A Pályázatban való részvétel regisztrálása, a részvételi feltételek ellenőrzése, a Pályázat lebonyolítása 18. életévét be nem töltött személy esetén.

A résztvevők hozzájárulása Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Név

Telefonszám

E-mail cím

Életkor

Törvényes képviselő neve

Törvényes képviselő adatai

A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek (a regisztráció törlésével a Pályázatban való részvétel egyidejűleg automatikusan megszűnik). A személyes adatok a Pályázat lezárását követő 3 hónapon belül törlésre kerülnek.

A Pályázó a Pályázatban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a Pályázat során történő adatkezelés célját megértette. A Pályázók személyes adatait a Szervező az adatfeldolgozó Art Village Kft-nek adja kizárólag tovább. A személyes adatok harmadik országba továbbítására nem kerül sor.

Adatfeldolgozóként eljár: Art Village Kft. (1082 Budapest, Vajdahunyad utca 4. ASZ: 12719956-2-42)

Adatbiztonság:

A Szervező megfelelő intézkedésekkel védi a Pályázó személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Pályázó személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

A Pályázó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Pályázót megilletik az alábbi adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

  • a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés joga,

  • b) személyes adatainak helyesbítésének joga,

  • c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlésére vagy kezelésének korlátozására vonatkozó jog,

  • d) a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, az adathordozhatósághoz való jog, valamint

  • e) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a tiltakozás joga.

Hozzáférés joga:

A Pályázó jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog:

A Pályázó jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog:

A Pályázó jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szervező pedig köteles arra, hogy a Pályázóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a

  • a) személyes adat kezelése jogellenes;

  • b) a Pályázó ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel);

  • c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

  • d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

  • e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Pályázatban résztvevő személyes adatainak a Pályázó kérésére történő törlése esetén, a Pályázó Pályázatban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

A Pályázó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikk (1) bekezdésében foglaltak valamelyike teljesül. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog:

A Pályázó – az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkében szereplő feltételek teljesülése esetén - továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A joggyakorlásra vonatkozó rendelkezések:

A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Pályázót a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha a Pályázó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Pályázó azt másként kéri. A Szervező a Pályázó részére a tájékoztatást, hozzáférést és egyéb intézkedést díjmentesen biztosítja. A kérelmeket az alábbi elérhetőségeken terjeszthetik elő a Pályázók: event@telekom.hu vagy Magyar Telekom, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.

Ha a Szervezőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a Pályázó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat:

Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz esetén a Szervező adatvédelmi tisztségviselőjéhez lehet fordulni: dr. Pók László, cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; email: DPO@telekom.hu.

Továbbá a Pályázó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is fordulhat (postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

A Pályázó a jogainak megsértése esetén a Szervezővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szervező köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Pályázó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Szervező a Pályázó adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A Szervező mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Budapest, 2022. január 17. Magyar Telekom Nyrt.

Kapcsolat
Tudnivalók
Electronicbeats.hu


Copyright 2022 Electronic Beats.


Powered by 1data Solutions